Licytacja udziału 799/800 w nieruchomości Ś-dzin , ul.Słoneczna

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁU 799/800 W NIERUCHOMOŚCI nr KW ZG1S/00008101/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21.05.2021 r. o godz.9:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę Świebodzin, Park Chopina 3 w sali nr 6, odbędzie się
druga licytacja udziału 799/800 części w nieruchomości

należącej do dłużnika, położonej: 66-200 Świebodzin, ul.Słoneczna 14, składającej się z działki gruntu nr ewid. 599 pozostającej w użytkowaniu wieczystym i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość .
W skład nieruchomości wchodzi nieotynkowany, trzykondygnacyjny budynek mieszkalny o pow. użytkowej 215,10 m2 , budynek gospodarczy o pow. 102,04 m2 oraz garaż o pow.32,41 m2. Każda z kondygnacji to odrębny lokal w sensie użytkowym z własnymi podlicznikami na media. Teren nieruchomości ogrodzony i w pełni uzbrojony. Dla wyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00008101/3

Suma oszacowania udziału 799/800 wynosi 447.440,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 298.293,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44.744,00zł.

Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 437/19, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy Park Chopina 3 w Wydz. Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Na podstawie art.1 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany jest do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

Osoby uczestniczące w licytacji zobowiązane są do zachowania zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID-19 dostępnych na stronie internetowej sądu.


Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.

Cena wywołania: 298.293,33 zł
Data licytacji: 2021-05-21