Licytacja nieruchomości w Łagowie Lubuskim

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW ZG1S/00007072/3 oraz nr KW ZG1S/00007436/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21.05.2021 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 6 , odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości

należących do dłużnika, położonych: 66-220 Łagów, ul. Kolonia. Przedmiotem licytacji są dwie nieruchomości gruntowe, zabudowane o łącznej powierzchni 1817 m2 : nr KW ZG1S/00007072/3 działka gruntu o numerze ewid. 202/2 pozostająca w użytkowaniu wieczystym i budynek stanowiący odrębną nieruchomość oraz nr KW ZG1S/00007436/3 prawo własności działki zabudowanej o nr ewid. 202/3. Na obu działkach znajdują się naniesienia w postaci budynków wykorzystywanych jako pensjonaty oraz basen otwarty letni. Nieruchomości tworzą nierozerwalną całość , posiadają jedną kotłownię obsługującą ogrzewanie centralne obu budynków, a także działka nr ewid. 202/3 ma dostęp do drogi publicznej poprzez działkę 202/2. Na każdej z działek znajduje się budynek pensjonatowy – na działce nr 202/2 budynek o powierzchni użytkowej 432,80 m2 , a na działce nr 202/3 budynek o powierzchni użytkowej 329 m2. Uzbrojenie nieruchomości stanowią prąd , woda, przyłącze gazowe w drodze i kanalizacja. Dla wyżej opisanych nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00007072/3 oraz o numerze KW ZG1S/00007436/3.

Suma oszacowania wynosi 1.526.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.144.500,00 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 152.600,00 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 222/21 i inne, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy Park Chopina 3 w Wydz. Cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Na podstawie art.1 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany jest do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

Osoby uczestniczące w licytacji zobowiązane są do zachowania zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID-19 dostępnych na stronie internetowej sądu.


Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.

Cena wywołania: 1.144.500,00 zł
Data licytacji: 2021-05-21