Licytacja udziału 11/40 w działkach gruntowych w Górzykowie gm. Sulechów

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW ZG2S/00009546/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-11-2020r. w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Świebodzin, Park Chopina 3 w sali nr 6, odbędzie się
pierwsza licytacja udziału 11/40 w nieruchomości
należącej do dłużnika, położonej: Górzykowo , 66-100 Sulechów, składającej się z 9 działek o łącznej powierzchni 1,2125ha dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG2S/00009546/8. Teren na którym znajdują się działki jest niezagospodarowany, nieogrodzony, w granicy drogi przebiega wodociąg gminny oraz sieć energetyczna.

1) godz. 10:20
udział 11/40 w działce nr ewid. 135/7 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową z usługami okołomiejskimi nie przekraczającymi 50% powierzchni zabudowy. Powierzchnia 0,1162 ha, klasa gruntu RVI.

suma oszacowania 15.853,00 zł
suma wywołania 11.890,00 zł
rękojmia 1.585,00 zł

2) godz. 10:25
udział 11/40 w działce nr ewid. 135/8 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową z usługami okołomiejskimi nie przekraczającymi 50% powierzchni zabudowy. Powierzchnia 0,1411 ha, klasa gruntu RVI.

suma oszacowania 19.250,00 zł
suma wywołania 14.438,00 zł
rękojmia 1.925,00 zł

3) godz. 10:30
udział 11/40 w działce nr ewid. 135/10 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową z usługami okołomiejskimi nie przekraczającymi 50% powierzchni zabudowy. Powierzchnia 0,1216 ha, klasa gruntu RVI.

suma oszacowania 16.590,00 zł
suma wywołania 12.443,00 zł
rękojmia 1.659,00 zł

4) godz. 10:35
udział 11/40 w działce nr ewid. 135/15 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową z usługami okołomiejskimi nie przekraczającymi 50% powierzchni zabudowy. Powierzchnia 0,1251 ha, klasa gruntu RVI.

suma oszacowania 17.067,00 zł
suma wywołania 12.800,00 zł
rękojmia 1.707,00 zł

5) godz. 10:40
udział 11/40 w działce nr ewid. 135/17 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową z usługami okołomiejskimi nie przekraczającymi 50% powierzchni zabudowy. Powierzchnia 0,1087 ha, klasa gruntu RVI.

suma oszacowania 14.830,00 zł
suma wywołania 11.123,00 zł
rękojmia 1.483,00 zł

6) godz. 10:45
udział 11/40 w działce nr ewid. 135/23 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową z usługami okołomiejskimi nie przekraczającymi 50% powierzchni zabudowy. Powierzchnia 0,1172 ha, klasa gruntu Lzr-RVI + powierzchnia 0,0638 ha klasa gruntu RVI , razem 0,1810 ha

suma oszacowania 24.693,00 zł
suma wywołania 18.520,00 zł
rękojmia 2.469,00 zł

7) godz. 10:50
udział 11/40 w działce nr ewid. 135/24 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową z usługami okołomiejskimi nie przekraczającymi 50% powierzchni zabudowy. Powierzchnia 0,0426 ha, klasa gruntu Lzr-RVI + powierzchnia 0,1055 ha klasa gruntu RVI , razem 0,1481 ha

suma oszacowania 20.205,00 zł
suma wywołania 15.154,00 zł
rękojmia 2.021,00 zł

8) godz. 10:55
udział 11/40 w działce nr ewid. 135/25 o powierzchni 0,0010 ha, klasa gruntu Ba. Na działce posadowiono słupową stację transformatorową.

suma oszacowania 123,00 zł
suma wywołania 92,00 zł
rękojmia 12,00 zł

9) godz. 11:00
udział 11/40 w działce nr ewid. 135/9 przeznaczonej pod drogę o pow. 0,2697 ha. Na działce ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe polegające na służebności przejazdu i przechodu dla działek o numerach ewidencyjnych: 135/13, 135/5, 135/6, 135/11, 135/18, 135/16, 135/3, 135/4, 135/12, 135/20, 135/22, 135/21, 135/19.

suma oszacowania 33.115,00 zł
suma wywołania 24.836,00 zł
rękojmia 3.312,00 zł

Ceny wywołania są równe 3/4 sumy oszacowania. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 1328/19, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie
oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy Świebodzin, Park Chopina 3 w Cyw. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Na podstawie art.1 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany jest do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.
Osoby uczestniczące w licytacji zobowiązane są do zachowania zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID-19 dostępnych na stronie internetowej sądu.

Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.

Data licytacji: 2020-11-27