Licytacja udziału 1/2 w lokalu mieszkalnym położonym w Rusinowie

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW ZG1S/00039706/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-10-2023r. o godz.09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Świebodzin, Park Chopina 3 w sali nr 6, odbędzie się
pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2  w  nieruchomości 
należącej  do dłużniczki: Patrycji Gmiąt , położonej  Rusinów 23/1, 66-200 Świebodzin,  stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 37,70 m2 położony na parterze budynku wielorodzinnego w skład , którego wchodzą 2 pokoje , kuchnia , przedpokój, łazienka z wc. Do lokalu przynależy piwnica oraz segment gospodarczy o pow. 26,2 m2. Do lokalu przynależy udział 1102/10000 w gruncie oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach , które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu, który opisany jest w KW  ZG1S/00012944/5.  Dla wyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW ZG1S/00039706/0 . 
 Suma oszacowania udziału 1/2 w licytowanej nieruchomości  wynosi 46.350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    34.762,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.635,00zł. 
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190 
 z dopiskiem  na przelewie:  wadium Km 1968/20 albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które  należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie  Park Chopina 3 w Wydz. Cywilnym   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Na podstawie art.1 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany jest do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od  daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. 
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
Cena wywołania: 34.762,50 zł
Data licytacji: 2023-10-20