Licytacja siedliska w Bojadłach

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW ZG2S/00020474/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 647/22 i inne , w dniu 22-03-2024r. o godzinie 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) drugi przetarg w trybie licytacji elektronicznej
nieruchomości położonej pod adresem: 66-130 Bojadła, ul. Sulechowska 12, dz.nr ewidencyjny 189/2 o pow. 0,1968 ha, stanowiącej zabudowę siedliskową , zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi Na nieruchomości znajdują się trzy niewyodrębnione lokale mieszkalne o powierzchniach odpowiednio 54 m2, 102 m2 , 112 m2. Pierwszy niewydzielony lokal o pow. 54 m2 znajduje się na parterze budynku mieszkalnego, składa się z dwóch pokoi, kuchni , łazienki oraz pomieszczenia gospodarczego i witrołapu- lokal jest zamieszkały. Drugi niewydzielony lokal o pow. 102 m2 znajduje się w budynku mieszkalnym na parterze i na poddaszu, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju + dwa pokoje na poddaszu- lokal jest zamieszkały. Trzeci niewydzielony lokal o pow. 112 m2 znajduje się w budynku gospodarczym, adaptowanym na cele mieszkalne, przylegającym bezpośrednio do budynku mieszkalnego .Jest to lokal dwupoziomowy, na parterze trzy pokoje , kuchnia , łazienka , przedsionek, a na piętrze skrytka i dwa lokale, całość jest zamieszkała. Na działce podłączone są : kanalizacja, wodociąg wiejski, energia elektryczna. Dla wyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG2S/00020474/5.

Suma oszacowania wynosi 225 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 150.000,00 zł.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 22 500,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Licytacja zakończy się w dniu 29-03-2024r. o godzinie 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Na podstawie art.1 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany jest do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.

Cena wywołania: 150.000,00 zł
Data licytacji: 2024-03-22