Licytacja nieruchomości Nowy Świat k/ Sulechowa

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW ZG2S/00005162/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-11-2020r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę Świebodzin, Park Chopina 3 w sali nr 6, odbędzie się

pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości

należącej do dłużnika, położonej: 66-100 Sulechów, Nowy Świat 12A, składającej się z działki nr 116/27 o pow. 1,3747 ha pozostającej w użytkowaniu wieczystym dłużnika, zabudowanej budynkiem hotelu z restauracją o pow. użytkowej 3.197 m2, wybudowanym w 1968 roku. Obiekt z 15 pokojami i restauracją na parterze oraz kawiarnią na antresoli.Obiekt w całości podpiwniczony, nieużytkowany od kilkunastu lat w złym stanie technicznym, wymaga rozbiórki lub przebudowy i generalnego remontu.Budynek wyposażony w nieczynne i zdewastowane instalacje: energii elektrycznej, wodociągową, kanalizacyjną, gazową. Nieruchomość jedną z krawędzi przylega do pasa drogowego drogi ekspresowej S3. Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej ulicą Leśną.
Dla wyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG2S/00005162/4

Suma oszacowania wynosi 2.168.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.626.000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 216.800,00zł.

Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 1328/19 i inne, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy Park Chopina 3 w Wydz. Cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Na podstawie art.1 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany jest do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.


Osoby uczestniczące w licytacji zobowiązane są do zachowania zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID-19 dostępnych na stronie internetowej sądu.Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.

Cena wywołania: 1.626.000,00 zł
Data licytacji: 2020-11-27