Licytacja mieszkania w Ciborzu (udziału w wysokości 1/2 )

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI  UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI 
nr KW ZG1S/00039944/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-06-2024r. o godz.09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 6, odbędzie się
druga licytacja udziału 1/2  w nieruchomości
 położonej: 66-213 Skąpe, Cibórz 32/4, o łącznej powierzchni  użytkowej,  mieszkalnej 44,98 m2 , składającej się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, skrytki oraz  2 przynależnych pomieszczeń w piwnicy , dla której  Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW ZG1S/00039944/0 . Do lokalu przynależy udział w wysokości 860/10000 nieruchomości wspólnej nr KW ZG1S/00020098/, związany z  gruntem  oraz częściami budynku i urządzeniami , które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu mieszkalnego.  Budynek w którym znajduje się lokal stanowił dawniej część  koszarów wojskowych. Lokal niezamieszkały od kilku lat. Na dzień wizji lokalu brak prądu, zamknięty zawór z wodą, brak instalacji gazowej. Licytowany udział należy do Marioli Sadlik.
Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi 71.550,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    47.700,00 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.155,00zł. 
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
 Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
 z dopiskiem  na przelewie:  wadium Km 333/22, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które  należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy Park Chopina 3 w Wydz.  Cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Na podstawie art.1 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany jest do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od  daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. 
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
Cena wywołania: 47.700,00 zł
Data licytacji: 2024-06-27