Licytacja lokalu mieszkalnego w Sulechowie ul.Okrężna 28a/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW ZG2S/00027816/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-10-2023r. o godz.09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Świebodzin, Park Chopina 3 w sali nr 6, odbędzie się
pierwsza licytacja  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  
należącego  do dłużnika: Jarosława  Dolczewskiego, położonego:  ul.Okrężna 28a/14,  66-100 Sulechów
wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych  Spółdzielni  Mieszkaniowej w Sulechowie , ul.Kaminnej 12 ,  dla którego  Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW ZG2S/00027816/4
Lokal mieszkalny położony jest w bloku wielorodzinnym na IV piętrze o łącznej powierzchni użytkowej 30,3 m2 . Składa się z 1 pokoju z wydzielonym pomieszczeniem do spania , kuchni, przedpokoju i łazienki z wc . Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, CO-z sieci spółdzielni, CW- kocioł gazowy niesprawny – brak ciepłej wody.
Suma oszacowania wynosi 136.800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    102.600,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.680,00zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
  Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190 
 z dopiskiem  na przelewie:  wadium Km 2112/22 i inne, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które  należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy Park Chopina 3 w Wydz.Cywilnym   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Na podstawie art.1 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany jest do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od  daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. 
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
Cena wywołania: 102.600,00 zł
Data licytacji: 2023-10-20