Licytacja hal magazynowych Świebodzin ul.Związkowa- ODWOŁANA

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW ZG1S/00027625/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-04-2020r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Świebodzin, Park Chopina 3 w sali nr 6, odbędzie się

druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości

położonej: 66-200 Świebodzin, ul.Związkowa 5, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00027625/1. Przedmiotem licytacji jest działka gruntu nr 327/1 oddana w użytkowanie wieczyste, o pow. 0,6215 ha, oraz budynki produkcyjne z częścią socjalną i biurową, stanowiące odrębną nieruchomość , a będące własnością dłużnej spółki. Łączna powierzchnia użytkowa 1420,60 m2. Powierzchnia zabudowana działki stanowi 22% jej obszaru, a zabudowana jest : halą produkcyjną z nadbudowaną częścią biurową, dobudówką o pow. użyt.279,00 m2, magazynem o pow.użyt.47,50 m2, halą produkcyjną o pow. użyt. 188,40 m2. Poszczególne budynki wyposażono w instalacje : wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, co, odgromową, elektryczną, sprężonego powietrza. Przyłącze gazowe w drodze. Obiekt jest obecnie dzierżawiony.
Nieruchomość obciążona jest nieodpłatną służebnością gruntową.

Suma oszacowania wynosi 3.142.000,00 zł netto, tj. 3.864.660,00 zł brutto ( w tym 722.660,00 zł VAT ), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania brutto i wynosi 2.576.440,00 zł brutto.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 386.466,00 zł brutto.

Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
Santander Bank Polska SA w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 1307/17 , albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy Park Chopina 3 w Wydz. Cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na podstawie art.1 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany jest do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.

Cena wywołania: 2.576.440,00 zł
Data licytacji: 2020-04-17