Licytacja działek rolnych w Toporowie

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW ZG1S/00019221/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21.05.2021r. w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Świebodzin, Park Chopina 3 w sali nr 6, odbędzie się
                   druga licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika położonej: 66-220 Łagów Lubuski, Toporów, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00019221/0. Nieruchomość obecnie składa się z 3 działek o łącznej powierzchni 5,00 ha.

1) godz. 11:15
działka rolna nr ewid. 140 o powierzchni 0,72 ha, klasa użytku RIVb 0,41ha oraz RV 0,31ha, dojazd do działki drogą polną.Wyżej opisana działka objęta jest umową użyczenia.

suma oszacowania 28.900,00 zł
suma wywołania 19.266,67 zł
rękojmia 2.890,00 zł

 

2) godz. 11:40
działka nr ewid. 401/1 o powierzchni 0,2103 ha, klasa użytku RIVa 0,0773 ha oraz RV 0,1330 ha, dojazd do działki poprzez działkę nr 401/2. Wykorzystywana do upraw rolnych , ale w poprzednim planie miejscowym występuje jako komunikacja kolejowa.Wyżej opisana działka objęta jest umową użyczenia.

suma oszacowania 6.436,00 zł
suma wywołania 4.290,67 zł
rękojmia 643,60 zł

3)godz. 12:00
działka nr ewid. 401/2 o powierzchni 4,0697 ha, klasa użytku RIVa 0,6627 ha oraz RV 3,4070 ha, dojazd do działki drogą polną. Wyżej opisana działka objęta jest umową użyczenia.

suma oszacowania 163.000,00 zł
suma wywołania 108.666,67 zł
rękojmia 16.300,00 zł

Ceny wywołania są równe 2/3 sumy oszacowania .Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 639/19 i inne, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy Świebodzin, Park Chopina 3 w Wydz. Cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Na podstawie art.1 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany jest do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.
Osoby uczestniczące w licytacji zobowiązane są do zachowania zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID-19 dostępnych na stronie internetowej sądu.


Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.

Data licytacji: 2021-05-21