Licytacja budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej wraz z udziałem 1/2 w działce

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27.06.2024 r. o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 6, odbędzie się
                        pierwsza licytacja kompleksu dwóch nieruchomości
gruntowych, należących do Józefa Jagasa , położonych Łęgowo 7A, gmina Sulechów, stanowiących całość gospodarczą, dla których SR w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydz. Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgi wieczyste nr KW ZG2S/00024662/8 (dz.nr116/7 o pow. 0,0428 ha) oraz nr KW ZG2S/00009003/0 – nieruchomość stanowiąca własność dłużnika w udziale 1/2 (dz. nr 116/5 o pow. 0,0031 ha.)
Działka nr 116/7 zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 108,59 m2 ( rok budowy 1980) od 18 lat niezamieszkałym, wymagającym znacznych prac remontowych oraz budynkiem gospodarczym o pow.użytkowej 124,80 m2 obecnie wykorzystywanym na cele mieszkalne, również wymagającym znacznych prac remontowych. Dojście do budynku wobec tego, że budynek mieszkalny stoi na granicy z sąsiednią działką, tylko przez działkę sąsiednią nr 116/3 (która również należy do właściciela działki 116/7)
Działka nr 116/5 wchodzi w skład nieruchomości nr KW ZG2S/00009003/0, która stanowi własność dłużnika w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości , a na której znajduje się tradycyjne szambo, do którego podłączona jest kanalizacja z działki nr 116/7 i z działki nr 116/9 ( nienależącej do dłużnika).
Działki posiadają dostęp do drogi publicznej, dojazd do posesji drogą asfaltową.

Suma oszacowania wynosi 135.030,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 101.272,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.503,00 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
Santander Bank Polska SA O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 403/23 i inne, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy Park Chopina 3 w Wydz. Cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Na podstawie art.1 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany jest do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.

Cena wywołania: 101.272,50 zł
Data licytacji: 2024-06-27