Licytacja budynku magazynowo-produkcyjnego w Łęgowie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW ZG2S/00009206/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-06-2024r. o godz.09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę  przy Park Chopina 3 , w sali nr 6, odbędzie się
                                                          pierwsza licytacja nieruchomości 
należącej  do dłużnika: Józefa Jagasa , położonej Łęgowo , 66-100 Sulechów, stanowiącej działkę gruntową  nr ewid. 116/3 o pow. 1500 m2,  zabudowaną bydynkiem komercyjnym magazynowo-produkcyjnym bez zaplecza, parterowym , niepodpiwniczonym o powierzchni 600 m2. Budynek przylega do budynku znajdującego się na działce nr 116/4 ( nienależącej do dłużnika) oraz 116/7. Budynek od kilku lat nieużytkowany, media odłączone. Działka posiada dostęp do drogi publicznej, lecz nie ma zorganizowanego wyjazdu.Obecnie wjazd odbywa się przez sąsiednią działkę  nr ewid. 116/4 nienależącą do dłużnika.   Dla wyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW ZG2S/00009206/3 
Suma oszacowania wynosi 277.100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   207.825,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27.710,00zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190 
 z dopiskiem  na przelewie:  wadium Kmp 15/16 i inne, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które  należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy Park Chopina 3 w  Wydz. Cywilnym  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Na podstawie art.1 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany jest do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od  daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
Cena wywołania: 207.825,00 zł
Data licytacji: 2024-06-27