Licytacja 1/2 nieruchomości w Koźminku

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1096/20 i inne , w dniu 28-06-2024r. o godzinie 11:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwszy przetarg w trybie licytacji elektronicznej

udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości położonej pod adresem Koźminek 7 ,66-225 Szczaniec, przysługującej dłużnikowi: Krzysztof Marian Mokry, składającej się z działki nr ewid. 73/1 o powierzchni 0,2000 ha o zabudowie siedliskowej, zabudowanej budynkami mieszkalnymi i gospodarczo-magazynowymi, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1S/00045332/2 . Cała nieruchomość opisana w w/w księdze wieczystej co do sposobu jej użytkowania objęta jest ustną umową pomiędzy współwłaścicielami udziałów w wysokości po 1/2 w opisywanej nieruchomości , którzy korzystają na wyłączność z różnych budynków znajdujących się na działce nr 73 /1. Dłużnik korzysta na wyłączność z budynku oraz części działki znajdującej się po prawej stronie patrząc od wejścia na działkę. Budynek to dom parterowy z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony o pow. 165 m2, który składa się z dwóch części : mieszkalnej – powierzchnia 77m2 w skład której wchodzą 2 pokoje, łazienka, osobne wc, korytarz, kuchnia, altana i jeden pokój na poddaszu oraz gospodarczej – powierzchnia 88 m2- na parterze pomieszczenia gospodarczo-garażowe i na poddaszu strych. Podwórko w części wykorzystywanej przez dłużnika zarośnięte i zaniedbane. Celowy jest remont kapitalny budynku.
Suma oszacowania udziału 1/2 licytowanej nieruchomości wynosi 93 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 69 750,00 zł.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.
Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 986^4 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 986^5 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 9 300,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Licytacja zakończy się w dniu 05-07-2024 o godzinie 11:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Na podstawie art.1 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany jest do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.

Cena wywołania: 69.750,00 zł
Data licytacji: 2024-06-28